Затруднения в обучението

Затруднения в обучението

Затруднения в обучението

Диагноза

В случай на деца със затруднения в ученето е необходимо първоначална валидна диагноза и описание на трудностите с определяне на целите на лечението и  изработването на подходяща програма. Необходимо е непрекъснато наблюдение по време на лечението на постигнатите резултати. Освен крайна оценка на ефективността на програмата се поставя  и последваща оценка след известнен период от време (проследяване), за да се отчете трайността на резултатите от лечението.

  • Професионална оценка на обучителните затруднения

При определянето на причината за проблема се вземат впредвид редица функции на сетивните органи. Професионалната оценка е нужда, за да се употребят различни методи на лечение за възможно най- добър резултат. В център „Самоизцеление”, под наблюдението на психолози, се оценяват зрителните, слуховите и двигателни функции на детето в сравнение със паметта и възприятието.

  • Диагностика и оценка на когнитивните увреждания

За изработването на програмата за класифициране на информацията и цялостна картина на поведението на детето се изготвя протокол. Там се записват методите на диагностика, оценка на когнитивните увреждания, резултати от редица тестове, коментари и кратко описание на лечението.

  • Формална – неформална оценка

Формалната оценка обикновено използва стандартни инструменти за оценяване, т.е. тестове с определена норма, които позволяват съпоставяне на един ученик с друг. Тези тестове се използват за всички ученици и следователно не се вземат под внимание личностните особености ( например различен майчин език) и следователно изискват внимание при изготвянето на резултатите.

Неформална оценка използва средства, като тестове, писмени задачи, наблюдение, интервю и т.н. неформални средства са също толкова важни, както, а дори имат и  някои предимства: а) свързани са с учебната програма; б) по- малко стресиращи за детето; в) могат да се провеждат често;

Когато едно дете с обучителни затруднения се диагностицира от сертифициран диагностичен център не можем да започнем лечение на базата само на получената епикриза, която дава общо описание на проблема. Необходимо е да се изяснят конкретните проблеми на детето. Така че, ние изготвяме тест, който ще обхване всички възможни проблемни области.  Концентрираме вниманието върху тези, които изискват специално лечение и тогава изготвяме нашата програма и поставяме цели.

По време на лечението ще се наложи проверка на напредъка на програмата и постигането на целите в подотрасли. Може да се наложи да се идентифицират точки за подобрение и да бъдат направени промени в програмата

  • Цели на оценяването

Диагностичната оценка на трудности в обучението има две цели: Първата цел е чрез диференциране да се изключат проблеми (напр. умствено изоставане) и след това чрез диагноза да се определи проблема и категоризира ( напр. дислекция, дискалкулия).

Втората цел на оценката на когнитивни увреждания е насочена към събиране на по-конкретна информация за детето, за да се определи многостранно лечение чрез обучително-терапевтична програма.

С други думи оценката се използва за изясняване аспекти на действителното положение, в което се намира детето по отношение на способността му за запаметяване, да се намерят начини за ефективно коригиращи действия и подкрепа в хода обучението в училище.

Оценката следва да се извърши по-специално ако:

а) детето има затруднения освен в ученето, но и в социалната среда;

б) детето се нуждае от специално обучение;

в) ако това специално обучение е най-подходящият вид;

Справяне с трудностите в обучението

Как да се справим с дислексията?

Специализираната образователна система на центърa „AUTOIASI“ или „Самоизцеление“ включва персонализирани учебни и помощни програми, които са съпътствани паралелно с психологическа подкрепа на детето и неговите родители. Чрез нашите интерактивни мултимедийни приложения детето развива своите умения, повишава нивото на увереност и добива самочувствие. Друга наша цел е постигането на положителната  нагласа на детето и родителите му в справянето с трудностите, за да се прекъсне порочния кръг на неудовлетвореност.

Лечение на СДВХ (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност)

Нашият подход при деца, диагностицирани с СДВХ, е многостранен и е основан на психомоторни и когнитивно-поведенчески методи. Голямото предимство на нашия център и основен терапевтична инструмент е Биофидбек (Biofeedback) и Неврофидбек (Neurofeedback). Така че вашето дете се радва на съобразена с целта програма, която включва специално образование, консултиране,психологическа подкрепа, подобрение на моторния процес.